Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy przejmuje protokolarnie od inwestora obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. To on ma za zadanie dopełnić wszystkich formalności i prac związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Jest odpowiedzialny zarówno za organizację prac budowlanych, jak i za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za właściwe przechowywanie na budowie dziennika budowy. Ma prawo do robienia w nim zapisów, zgłaszania treści wpisów inwestorowi. Może wstrzymać roboty budowlane, informując o tym inwestora, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Musi także realizować zalecenia wpisane do dziennika przez innych uczestników procesu budowlanego.

Kierownik zgłasza inwestorowi zakończenie poszczególnych prac, oczekując sprawdzenia lub odbioru. Przygotowuje również dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego.

 

About the author /


Related Articles